Apie projektą

Projektas skirtas skirtingų šalių piliečių susitikimams, diskusijoms bei darbui. Pagrindinis akcentas - perteikti dalyviams žinią, kad būdami Europos Sąjungai priklausančių šalių piliečiais, jie yra ir patys Europos Sąjungos piliečiai. ES pilietybė papildo valstybės narės pilietybę ir suteikia tam tikrų svarbių teisių. Šios teisės išdėstytos Europos sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (30/03/2010), todėl šiomis sutartimis bus remiamasi parenkant temas diskusijoms ir kuriant bei vaidinant etiudus.
Europos sąjungos pagrindinių teisių chartija nurodo, kokias teises ir laisves turi Europos piliečiai, tačiau ne visose šalyse šių teisių įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Dalyviai turės galimybę bendrauti tarpusavyje ir keistis patirtimi pirminių mokymų metu, kuria vėliau pasidalins savo šalyje, projekto pabaigoje susitikimo metu vieni kitiems suteiks grįžtamąjį ryšį apie svarbiausias pastebėtas problemas, rastus sprendimo būdus, aptars tarpkultūrinius skirtumus ir panašumus užtikrinant Europos piliečių teises. Daug dėmesio bus skiriama tolerancijos ir pagarbos klausimams, tiek ir "kitokiems" bendruomenės nariams, tiek ir kitų Europos šalių piliečiams, kurių tradicijos ir kultūra gali būti sunkiai suprantami, kol geriau jų nepažįstame. Šiomis temomis bus kuriami etiudai, atskleidžiantys partnerių šalyse patiriamus diskriminacijos momentus.
Etiudai ir diskusijos bus sutelktos ir į bendrai puoselėjamas vertybes ir bendrą siekiamybę - ko mes, kaip europiečiai, siekiame ir kokią savo visuomenę norime kurti, labiausiai orientuojantis į kultūrinę ir socialinę aplinką ir dirbant socialinės politikos srityje. Tuo tikslu į susitikimus bus siekiama pakviesti vietinės valdžios atstovus, kad būtų suteikta galimybė piliečiams pasidalinti savo patiriamais sunkumais su žmonėmis, kurie turėtų galimybę spręsti šias problemas aukštesniu lygmeniu, taip pat ir pasiremiant kitų šalių patirtimi.
Diskusijos organizuojamos ir etiudai rengiami bus šiomis temomis:
I. Orumas: žmogaus orumas; teisė į asmens neliečiamybę;
II. Laisvės: teisė į laisvę ir saugumą; minties, sąžinės ir religijos laisvė; teisė į mokslą; laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti;
 III. Lygybė: diskriminacijos uždraudimas; kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė; moterų ir vyrų lygybė; vaiko teisės; pagyvenusių žmonių teisės; neįgaliųjų asmenų integravimas.
Platesnis žinių kontekstas bus suteiktas parengus informacinius pranešimus apie Europos Sąjungos piliečių teises, kurie bus pristatyti organizuojamose konferencijose ir mokymuose.

<< Atgal