Naujienos
Parengiamasis projekto partnerių susitikimas

2017 metų sausio 18-20 dienomis Vilniuje vyko parengiamasis projekto "Piliečio kelias istorijos veidrodyje" susitikimas. Pagrindinis jo tikslas - partnerių susipažinimas, pasiskirstymas veiklomis, tolesnio bendradarbiavimo aptarimas, būtinų darbui įgūdžių įgijimas. 
Programos interaktyviąja dalimi rūpinosi teatro mokytoja Silvija Stonkutė, kuri buvo atsakinga už susipažinimą su kai kuriais Augusto Boalio metodais bei temų tolesniam darbui pasirinkimo procesą. Programos "Europa piliečiams" koordinatorė Lietuvoje Sima Vaškelytė sudomino visus dalyvius, papasakodama, kokias galimybes suteikia "Europa piliečiams" programa. Ši informacija buvo itin aktuali visų šalių atstovais, nes dauguma susirinkusiųjų dirba su įvairiais šalies ir tarptautiniais projektais arba bent jau planuoja juos inicijuoti ateityje. 
VšĮ "Menų ir mokymo namai" atstovė, šio projekto koordinatorė, Virginija Skučaitė - Budrienė pristatė 2013-2014 metais organizacijos vykdytą projektą "Piliečio kelias" (Kurį taip pat rėmė Europos Sąjungos programa "Europa piliečiams") ir šiuo metu pradėtą projektą "Piliečio kelias istorijos veidrodyje", kurį galime laikyti anksčiau vykdyto projekto tęstinumu. 
Visi projekte dalyvaujantys partneriai: Suzana Tomanović iš Juodkalnijos, Sérgio Miguel Moreira Lopes Fernandes iš Portugalijos, Katalin Illés Kádek iš Vengrijos bei Birutė Ulanavičienė ir Ligita Eitkevičienė iš Lietuvos pristatė savo šalis, miestus, organizacijas ir represijų istoriją. 
Lektorė ir režisierė Ramunė Rakauskaitė skaitė paskaitą ir organizavo praktines užduotis, skirtas suteikti dokumetinių filmų kūrimo pagrindus. Šią veiklą partneriai vykdys keturiose šalyse, rinkdami interviu iš vyresnių žmonių apie jų patirtus žmogaus teisių pažeidimus represinėse sistemose, kalbindami specialistus apie tai, kaip šios teisės užtikrinamos dabar ir jaunus žmones, kurie pasidalins savo nuomone apie tai, kuo šios teisės svarbios šiais laikais. Po paskaitos ir praktinių užduočių lektorė su kiekvienu iš partnerių asmeniškai aptarė jų planuojamus interviu, scenarijus ir kiekvienam jų davė vertingų patarimų. 
Atrodo, kad šiame projekte susitiko panašiai mąstantys ir jaučiantis, vienodai žmogaus teises vertinantys partneriai, tad jau dabar galime drąsiai teigti, kad projektas prasidėjo labai įdomiai ir teikia itin daug vilčių ateičiai. 

Partneriai aptarė dabartinį projektą "Piliečio kelias istorijos veidrodyje" ir kiekviena šalis pasirinko teiginius iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Kitame projekto etape kiekviena šalis rinks su šiais teiginiais susijusią medžiagą: interviu su  vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie gyveno ankstesnėse represinėse sistemose ir patyrė žmogaus teisių pažeidimus, su specialistais, kurie pakomentuos, kaip šiuo metu šias teises užtikrina Europos Sąjunga bei jaunais žmonėmis, kurie pasidalins savo mintimis apie tai, ką šios teisės jiems reiškia. 

Pasirinkti teiginiai:

Portugalija:
II dalis. Laisvės
6 straipsnis: Kiekvienas asmuo turi teisę į laisvę ir saugumą.
10 straipsnis: Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. ši teisė apima laisvę keisti savo religiją ar tikėjimą, taip pat laisvę išpažinti ir skelbti savo religiją ar tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su kitais, viešai ar privačiai, laikant pamaldas, mokant tikėjimo, jį praktikuojant ar atliekant apeigas. 
 
Juodkalnija:
I dalis. Orumas
2 straipsnis: Kiekvienas asmuo turi teisę į gyvybę / Niekam negali būti paskirta ar įvykdyta mirties bausmė
4 straipsnis: Niekas negali būti kankinamas, patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas
 
Vengrija:
V dalis. Pilietinės teisės
45 skyrius:
1.       Kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje
2.      Pagal Sutartis judėjimo ir apsigyvenimo laisvė gali būti suteikta trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai gyvenantiems vastybės narės teritorijoje.

Lietuva:
III dalis. Lygybė
21 straipsnis: Draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos. 
23 straipsnis: Visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė, įskaitant priėmimą į darbą, darbą ir atlyginimą. 

Daugiau nuotraukų:
http://forumoteatras.lt/vykdomi-projektai/piliecio-kelias-istorijos-veidrodyje/galerija/parengiamasis-projekto-partneriu-susitikimas-304.htm

<< Atgal