Kiti įgyvendinti projektai
2008 m. įgyvendinti projektai

2008 m. įgyvendinti projektai
Respublikinis projektas
 „ Forumo teatras ir socialinės intervencijos – kūrybiniai metodai gerinantys įvairių socialinių grupių veiklą”.
Projekto vykdytojas:
Vš Į Menų ir mokymo namai ir jaunimo iniciatyvinė grupė „Vilniaus Forumo teatras”

Projekto partneriai:
Vš Į Druskininkų jaunimo užimtumo centras;
Kauno J. Jablonskio gimnazija;
Klaipėdos „Aukuro” vid. mokykla;
Klaipėdos departamento  prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija.
Projekto dalyviai:
Druskininkų Ryto gimnazijos moksleiviai ir mokytojai
Druskininkų Atgimimo vid. mokyklos  moksleiviai ir mokytojai
Druskininkų Saulės pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai
Kauno J. Jablonskio gimnazijos moksleiviai ir mokytojai
Kauno jaunimo iniciatyvinė grupė „Forumo teatro partneriai”
Klaipėdos „Aukuro” vid. mokyklos moksleiviai ir mokytojai
Klaipėdos regiono pataisos inspekcijos įskaitoje esantys paaugliai.

Projekto rėmėjai:
Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Trumpas projekto pristatymas
         Šis projektas yra novatoriškas mūsų visuomenėje ir turi neabejotiną vertę pasirinktai tikslinei auditorijai - jaunimui,  nes dalyviai yra mokomi teigiamų bendravimo bei aplinkos priėmimo modelių,  skatinamas jų kūrybiškumas, saviraiška. Forumo teatro metodas yra unikalus tuo, kad spektaklių metu, moksleiviai scenoje mato savo problemas, gali įsiterpti  į spektaklio veiksmą, jį keisti, diskutuoti  ir yra pilnaverčiai “veiksmo” dalyviai o ne tik pasyvūs stebėtojai. Taip lavinami bendravimo įgūdžiai, ugdomas socialinis nuovokumas, asmeninės bei socialinės kompetencijos. Aktualiausia jaunimo problema yra psichologinis, psichinis pažeidžiamumas. Nerimas, nuolat patiriami stresai dėl didelio pamokų krūvio, santykių su mokytojais, tėvais, bendraamžiais sekina moksleivių psichiką. Jie patys savo amžių įvardiją kaip sudėtingiausia, „ nes viskas keičiasi”.
      Kūrybiniu Forumo teatro metodu siūloma apie problemas diskutuoti, analizuoti ir jas spręsti.
Suteikiama galimybė atskiroms socialinėms grupėms sėkmingai bendradarbiauti ugdant žmonių bendravimo įgūdžius, socialinį nuovokumą, asmenines bei socialines kompetencijas.
Metodo pagalba organizacijose kuriamas patrauklus ir atviras inovacijoms psichologinis klimatas, gerinama darbinė atmosfera.
Projekte dalyvaujančiose organizcijose atliekami anketiniai problemų tyrimai padėjo nustatyti organizacijos vidinį  psichologinį klimatą, išsiaiškinti aktualias, egzistuojančias problemas.
 Vėliau, pagal egzistuojančias problemas buvo kuriami vaidybiniai scenarijai.
Kiekviena organizacija, kurioje vyko „Forumo teatras“ yra unikali savo istorija, atmosfera, problemomis, todėl spektaklių scenarijai kiekvienoje organizacijoje buvo kuriami ir demonstruojami individualiai.
Pagrindiniai projekto vykdytojai – jaunimo iniciatyvinė grupė, kurie kelinti metai iš eilės vykdo jaunimas-jaunimui programą, naudodami efektyvų bei interaktyvu Forumo teatro metodą. 


 Projektas įgyvendintas Vilniuje
 „Jaunimo ir paauglių socialinio atsparumo ugdymas Vilniaus miesto mokyklose, taikant Forumo teatro metodą“
Projekto partneriai:
Vilniaus Jeruzalės vid. mokykla
Vilniaus Naujininkų vid. mokykla
Vilniaus Jėzuitų gimnazija
Kultūros darbuotojų tobulinimosi centras
Projektą rėmė:
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos programa
Vilniaus miesto savivaldybės vaikų socializacijos programa
LR Švietimo ir mokslo ministerija
Trumpas rezultatų pristatymas
Programos tikslas - Forumo teatro metodo pagalba labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei - paaugliams ir jaunimui prieinama bei patrauklia psichologinio-kūrybinio pobūdžio forma  padėti spręsti aktualias socialinio ir psichologinio pobūdžio problemas, gerintis socializacijos aplinką mokyklose bei ugdyti socialinį atsparumą .
Pasiekti uždaviniai:
• “Forumo teatro” metodo pagalba lavinti bendravimo įgūdžius, ugdyti socialinį nuovokumą, asmeninės bei socialinės kompetencijas. Surengta 18 Forumo teatro ir psichologinių  bendravimo pratybų užsiėmimų.
• Atlikti anketinius problemų tyrimus pasirinktose Vilniaus miesto vidurinėse mokyklose siekiant išsiaiškinti socialines ir psichologines problemas bei jų ištakas ir priežastis. Atlikti ir pristatyti 3 anketiniai problemų tyrimai Vilniaus m. mokyklose.
• Sukurti patrauklią ir paveikią ugdymo ir socializacijos aplinką pasirinktose Vilniaus m. savivaldybės vidurinėse mokyklose įgyvendinant „Forumo teatro“ veiklą bei įtraukiant į projektą visą projekte dalyvaujančios mokyklos bendruomenę: mokyklos administraciją, mokytojus, socialinius psichologus, policijos darbuotojus,  moksleivius bei tėvelius. Projekte dalyvavo per 2000 paauglių, jų tėvų, mokytojų.
• „Forumo teatro“ metodo pagalba, ištirti, iškelti,  pademonstruoti, išdiskutuoti ir bendromis jėgomis spręsti iškilusias ar bręstančias problemas. Pagal identifikuotas problemas parengti kiekvienai mokyklai individualius scenarijus.
 “Forumo teatro” metodo pagalba skatinti dialogą tarp mokytojų, mokinių ir jų  tėvelių.

 Projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų aktų salėse organizuoti teatrinio   pavaizdavimo technikos pagalba sukurtus spektaklius. Surengti 4 Forumo teatro spektakliai - diskusijos Vilniaus miesto mokyklose. (Naujininkų, Jeruzalės vid. m,, Jėzuitų gimnazijoje, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centre) Juose dalyvavo apie 800 žmonių.
Mokyklos bendruomenės nariai tapo atviresni ir atidesni vieni kitiems. Atsiversė atviresnis dialogas tarp mokytojų, mokinių ir tėvų.
Vieni apie kitus daugiau sužinojo. Sprendėsi netolerancijos ir diskriminacijos problemos.
Vaikai sužinojo būdus kaip atpažinti ir įveikti problemas bei išvengti streso bei prievartos.
Sumažėjo bendravimo tarp mokinių ir mokytojų įtampa.
Tikimės, kad pagerės psichologinis klimatas aukščiau nurodytose  mokyklose.
 Projekto rezultatai bsuvo išanalizuoti ir įvertinti kartu su mokytojais, mokiniais ir ateityje bus tęsiama Forumo tetro veikla. . Mokytojai bus apmokyti, kaip patiems dirbti ir taikyti  “Forumo teatro”metodą

Projektas-stovykla Neringoje
„Jaunimo ir paauglių socialinio atsparumo ugdymas, taikant Forumo teatro metodą"
 „Menų ir mokymo namai” tęsdami programą „Nusikalstamumo prevencija mokyklose ir vaikų globos namuose, taikant Forumo teatro metodą”, bendradarbiaudami su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos regiono pataisos inspekcija, Neringos policijos komisariatu ir Neringos miesto savivaldybe šių metų birželio 20-30 d. įgyvendino vasaros užimtumo 10 dienų respublikinį prevencinį projektą, kuriame 37 paaugliai iš visos Lietuvos,  Forumo teatro metodo pagalba, stiprino pasitikėjimą savimi ir kitais, siekė didesnio sąmoningumo, lavino tarpasmeninius ir socialinius santykius, mokėsi  kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, tobulino bendravimo įgūdžius, susipažino su sveikos gyvensenos taisyklėmis, sportavo, atrado naujas gyvenimo vertybes. Projekte dalyvavo 10 socialinės rizikos paauglių iš Klaipėdos apskrities. Projektas buvo įgyvendinamas netradicinėje aplinkoje – Neringoje, poilsiavietėje „Guboja”. Projekto pagrindinės veiklos buvo - psichologiniai – kūrybiniai užsiėmimai,  patyriminiai žygiai, kūrybos vakarai, spektaklis, aktyvus laisvalaikis. Dalyviai sustiprėjo emociškai, išmoko naujų bendravimo būdų, sėkmingai įsisavino Forumo teatro metodą.
Projektą rėmė Narkotikų kontrolės departamentas, Jaunimo reikalų departamentas, LR švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos jaunimo turizmo centras.
 Ačiū visiems  - rėmėjams,  partneriams, kūrybiniams vadovams, dalyviams ir visiems geranoriškai prisijungusiems prie projekto idėjos ir jos realizavimo.
Forumo teatro jaunimo iniciatyvinė grupė ir vadovai

<< Atgal