Naujienos
„Menų ir mokymo namai“ naują sezoną pradėjo bendradarbiavimu su Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetu
2013 m. rugpjūčio 29 d. Viešosios įstaigos „Menų ir mokymų namai“ (MMN)  direktorė Rimanta Vaičekonytė ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto (KSU TF) prodekanė Jolita Malinauskaitė pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šio bendradarbiavimo prioritetai - teisės studijų studentų užimtumas įtraukiant juos į tikslingą savanorišką veiklą, ugdant jų bendravimo, iškalbos įgūdžius, o taip pat inovatyvių ir kūrybinių metodų pagalba skatinant didesnę studentų savivertę, vertybių, elgesio motyvų atpažinimą bei įsisamoninimą,  kūrybiškumą, draugiškumą ir pagarbą sau bei kitiems.
Pažymėtina tai, kad KSU TF ir MMN bendradarbiavimas pradedamas konkrečiu inovatyviu tarptautiniu projektu „Piliečio kelias“, finansuojamu ES programos „Europa piliečiams“, taip pat teisės fakulteto studentai įsijungs ir į savanorišką veiklą vykdant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos remiamą projektą „Naujų engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas.
 Projektas „Piliečio kelias“ yra skirtas įvairių valstybių piliečių susitikimams, diskusijoms bei darbui. Pagrindinis projekto tikslas - perteikti dalyviams žinią, kad būdami Europos Sąjungai (ES) priklausančių valstybių piliečiais, jie kartu yra ir ES piliečiai. ES pilietybė papildo valstybės narės pilietybę ir papildomai suteikia piliečiams svarbių teisių. Šios teisės įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (30/03/2010), todėl šiomis sutartimis bus remiamasi parenkant temas diskusijoms ir kuriant „Forumo teatro“ metodu vaidybinius etiudus, kuriuos atliks KSU teisės studijų studentai.
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija nurodo, kokias teises ir laisves turi ES piliečiai, tačiau ne visose valstybėse šių teisių įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Projekto dalyviai (dalyvauja Lietuvos, Danijos, Latvijos, Lenkijos valstybės)  turės galimybę bendrauti tarpusavyje ir keistis patirtimi pirminių mokymų metu, kuria vėliau pasidalins savo šalyje, o projekto pabaigoje susitikimo metu vieni kitiems suteiks grįžtamąjį ryšį apie svarbiausias pastebėtas problemas, rastus sprendimo būdus, aptars tarpkultūrinius skirtumus bei panašumus užtikrinant ES piliečių teises. Didelis dėmesys bus skiriamas tolerancijos ir pagarbos klausimams, tiek ir „kitokiems“ bendruomenės nariams, tiek ir kitų ES valstybių piliečiams, kurių tradicijos ir kultūra gali būti sunkiai suprantami, kol geriau jų nepažįstame. Šiomis temomis bus kuriami etiudai, atskleidžiantys partnerių valstybėse patiriamus diskriminacijos momentus.
Etiudai ir diskusijos bus sutelktos į bendrai puoselėjamas vertybes bei bendrą siekiamybę - ko mes, kaip europiečiai, siekiame ir kokią savo visuomenę norime kurti, labiausiai orientuojantis į kultūrinę ir socialinę aplinką bei dirbant socialinės politikos srityje.
Tuo tikslu į susitikimus bus kviečiami vietinės valdžios atstovai, kad žmonėms būtų suteikta galimybė pasidalinti savo patiriamais sunkumais su darbuotojais, kurie turėtų galimybę spręsti šias problemas aukštesniu lygmeniu, taip pat ir pasiremiant kitų valstybių patirtimi.
Didžioji projekto „Piliečio kelias“ renginių dalis vyks KSU.
Diskusijos bus organizuojamos ir etiudai rengiami šiomis temomis:
I. Orumas: žmogaus orumas; teisė į asmens neliečiamybę;
II. Laisvės: teisė į laisvę ir saugumą; minties, sąžinės ir religijos laisvė; teisė į mokslą; laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti;
 III. Lygybė: diskriminacijos uždraudimas; kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė; moterų ir vyrų lygybė; vaikų teisės; pagyvenusių žmonių teisės; neįgaliųjų asmenų integravimas.
Dalyvaudami projekte „Naujų engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas“ studentai įsijungs į įstaigos organizuojamus renginius, sukurs Forumo teatro etiudus konferencijoms, filmuosis rengiant metodinę video medžiagą.
Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo metu KSU TF prodekanė Jolita Malinauskaitė akcentavo, kad šis teisės studijų studentų dalyvavimas projekte „Piliečio kelias“ yra tarsi tąsa sėkmingai 2013 m. KSU TF su partneriais organizuoto renginių ciklo „Mano Europa. Mano teisės“ (http://www.ksu.lt/universitetas/veikla/projektai-ir-iniciatyvos/mano-europa/).
Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ direktorė džiaugėsi universiteto draugiškumu, geranoriškumu ir iniciatyva įtraukiant studentus į inovacinius įstaigos įgyvendinamus projektus. 
 
 
 
<< Atgal